Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Labour Protection

Production center on safety

 

Study on safety at all levels should focus not only on the study of specific measures and safety measures in certain conditions of production, but also the formation of the proper attitude of workers to safety. Analysis of injuries in the business shows that where training is provided at the appropriate level and in accordance with applicable regulations, the frequency of accidents, including fatalities, three times less than when these requirements neglected.

According to DNAOP 0.00-4-12-99 "typical situation of education on health" managers, their deputies, whose duty is concerned with the safe conduct of work, leaders of major industrial and engineering services, specialist services safety and commissioners of the knowledge on safety to the performance of their duties and periodically once in three years should be trained on safety in industrial schools.

Production center for safety at FPC and PC utilities operating since 1996. The head of center Assumption Larissa Henadiyivna, Deputy Head of Kharkiv regional organization of trade unions and housing MP BON, technical inspector of labor. Each year, the center for safety trained and testing more than 500 students. Classes are held in the center of a highly qualified teaching staff of the Department KSAME life safety in accordance with the approved thematic plan. The leading teachers of the center: Professor Korzhik BM, Associate Gubenko E, p. Professor Dmitriev S.L and inspectors of the State Committee for Industrial Safety, Labour Protection and Mining Supervision in the Kharkiv region. All teachers have a certificate of Main Training Center Derzhhirpromnahlyad Ukraine.

Production center for safety at FPC and PC housing is allowed Gosnadzorohrantruda Ukraine for training of safety officers and specialists in № 46.04.30-80.42.0 from 08.09. 2004 and letter of Ter Derzhhirpromnahlyad in the Kharkiv region № 08-02-18/3663 of 11.06.2009r.

Classes are held from 32 - hour curriculum for 4 days. During the training students receive legal documents on occupational safety. After the course and exam students are given certificates due form for a period of 3 years.

Tuition for 01.01.2011r. - 240 UAH. (VAT not applicable).

By order of business may be conducting some lectures on health, as well as providing teachers with advice and assistance to the organization of service work in the business.

IMG 1528IMG 0958IMG 0953IMG 0705

Thematic plan for safety

 

Theme 1. Law of Ukraine "On Labour Protection". Investigation and record keeping of accidents, occupational diseases and accidents at work.

Theme 2. Labor laws of Ukraine.

Theme 3. Psychology safety. Organization of work on health.

Theme 4. Plo production and explosion.

Theme 5. Fire safety.

Theme 6. Electrical safety.

Theme 7. Occupational hygiene and occupational health. Medical examinations.

Theme 8. Providing first aid to victims in case of an accident.

Theme 9. Organizational and technical measures to prevent, prevent localization effects of industrial accidents and disasters.

Theme 10. Occupational Safety and Health.

Theme 11. Social insurance against accidents and occupational diseases.

IMG 0648IMG 0654IMG 0655

 

 

Галузевий центр з питань охорони праці

           Навчання з питань охорони  праці на всіх рівнях повинно орієнтуватись не тільки на вивчення конкретних заходів і засобів безпеки в певних умовах виробництва,  а й на формування  належного     ставлення працівників  до охорони праці.  Аналіз травматизму на підприємствах свідчить,  що там, де навчання проводиться на   належному рівні й відповідно до вимог  чинних нормативів, частота виробничих травм, у тому числі зі смертельним наслідком, втричі менша, ніж коли цими вимогами нехтують.    
            Відповідно до ДНАОП 0.00-4-12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці” керівники підприємств,  їхні заступники, виконання службових обов`язків  яких пов`язане з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних виробничо-технічних служб, спеціалісти служби охорони праці й члени комісій з перевірки   знань з питань охорони  праці  до початку виконання своїх обов`язків  і  періодично один раз в три роки повинні проходити навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних закладах.
 Галузевий   центр  з  охорони праці  при ФПК і ПК ЖКГ функціонує  з  1996 року. Очолює центр  Успенська Лариса Генадіївна , заступник голови Харківської обласної  організації профспілок ЖКГ МП та БОН, технічний інспектор з праці. Щорічно в центрі з охорони праці проходять навчання та перевірку знань понад 500 слухачів. Заняття в  центрі  проводяться висококваліфікованим професорсько-викладацьким персоналом  кафедри безпеки життєдіяльності  ХНАМГ згідно з затвердженим тематичним планом. Провідні викладачі центру: професор Коржик Б.М., доцент Губенко В.Д., ст. викладач Дмитрієв С.Л, а також інспектори  Державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області. Усі викладачі мають посвідчення Головного навчально-методичного  центру Держгірпромнагляду України.
Галузевий центр з охорони праці при ФПК і ПК ЖКГ має дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб і фахівців за № 46.04.30-80.42.0 від 08.09. 2004 та листа Тер управління Держгірпромнагляду по Харківській області за № 08-02-18/3663 від 11.06.2009р.
Заняття проводяться за 32- годинним навчальним планом протягом 4 днів. Під час занять слухачі отримують  нормативно-правову документацію з питань охорони  праці. По закінченні курсів і складання іспиту слухачам  видаються  посвідчення встановленого зразка терміном на 3 роки.
Вартість навчання на 01.01.2011р.– 240 грн.(ПДВ не передбачене).
За замовленням підприємств можливе проведення окремих лекцій з охорони  праці, а також надання викладачами консультацій  та допомоги з організації роботи  служби охорони праці на підприємствах.


Фото 1528, 0958, 0953, 0705

 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Другие сайты Университета

Social Buttons:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Who on site

We have 93 guests online
You are here  : Home Structure Faculty training and retraining Labour Protection

mon baner