Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Кафедра фізики

САЙТ КАФЕДРИ

Стислий нарис історії кафедри

Кафедра фізики була організована в інституті в 1934 році; першим її завідувачем був Са-довничій Федір Кіндратович.

З 1940 по 1949 р.р. кафедру очолював проф. Гарбер Рувим Йосипович, а викладачами ка-федри були Садовничій Ф.К. і Матусовський К.Л.

Протягом 1949 – 1960р.р. кафедрою завідував доц. Устименко Л.В.; з 1955р. на кафедрі працювали доц. Рапп Н.В. і асист. Василенко Л.Б., а з 1960р. – асист. Митеріна Н.П.

З 1960 по 1975р. завідувала кафедрою доц. Рапп Н.В. У ці роки склад кафедри поповнили такі викладачі: асистенти Трофимова К.К.(1963р.) Новікова Н.І. (1967р.), Михайлов А.Ф.(1967р.), Дудінова А.К. (1967р.), Маркєлова Т.А. (1967р.), доц Пилипенко Д.В. (1967р.), а з 1968р. до них приєднались доцент Різник Г.М., а також асистенти Адольф Н.П., Демьяненко Л.І., Крупка М.Я. і Ромасько В.С.

Дещо пізніше на кафедру прийшли канд. фіз.-мат.наук, Оксюк Ю.Д. (1971р.) і асистент Ак-сьонова К.Ю.( 1971р.), а потім кандидати фіз.-мат. наук Сисоєв А.С. (1974р.), Тєржов І.І. (1974р.), Петченко О.М. (1976р.), Сидоренко Є.Б., (1976р.),

У подальшому кафедрою керували доц. Пилипенко Д.В.(1976-1977р.р.), доц. Поспєлов Л.А (1978-1979 р.), докт. ф.-м.н. Мітін Р.В.(1980-1982р.), доц.Тєржов І.І. (1983-1988р.), проф.Бланк А.Я.(1988-1990р.), проф. Виноградов С.С.(1990-2000р.). За ці роки з'явились на кафедрі канд.ф.-м.н.Желтоног К.С.(1978р.), к.х.н Щьоткіна Т.Ю.(1983р.) і проф. Рабухін В.Б.(1988р.).

Аналізуючи етапи розвитку кафедри можна зазначити, що до 1975р. в основному вже були відпрацьовані навчальний процес і стиль роботи кафедри, створена певна навчальна лабораторна база з її методичним забезпеченням. Помітний внесок в розвиток кафедри на початковому етапі внесли завідувачі кафедри проф. Гарбер Р.Й., доценти Устименко Л.В. і, безумовно, доц. Рапп Н.В.

З 1975р. кафедра фізики почала бурхливо розвиватися в усіх напрямках. В період 1980 –1992 р.р. на кафедрі вже працювало 4 доктори і 9 кандидатів наук, 2 старших викладача і 8 осіб навчально-допоміжного персоналу. Усі найбільш яскраві досягнення кафедри у навчальній, мето-дичній, науково-дослідній роботі пов'язані саме із цим періодом її життя. У цей час друкувались підручники, різноманітні методичні вказівки, проводились інтенсивні наукові дослідження, велась підготовка аспірантів, захищались кандидатські і 1 докторська дисертації, робились доклади на наукових конференціях, симпозіумах, школах-семінарах, друкувались наукові статті в престижних вітчизняних і закордонних наукових фізичних журналах.

У ці роки (в 1978 р.) на кафедрі фізики вперше з'явилась потужна науково-дослідна лабора-торія "Акустичної спектроскопії", створена власноручно доц. Петченко О.М., внесок якої у нау-кові досягнення кафедри є визначальним. Невдовзі за участю доц. Щьоткіной Т.Ю. в Академії бу-ла створена лабораторія "Фізико-хімічних і структурних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій". Крім цього з'явились і окремі наукові групи, в яких достатньо інтенсивно працюва-ли доценти Михайлов А.Ф.,Тєржов І.І., а також доц.Сисоєв А.С., а пізніше проф. Рабухін В.Б. Окрім наукової на кафедрі дуже помітною була і винахідницька діяльність, якою вирізнялися до-центи Михайлов А.Ф., Щьоткіна Т.Ю. і проф. Рабухін В.Б.

На превеликий жаль, поступальний рух кафедри на кінець 80-х років почав сповільнювати-ся, а починаючи з 1990 по 2000 рік майже зовсім припинився. Це трапилось в період, коли кафед-рою керував проф. Виноградова С.С. Він в перші 5 років цілковито опікувався своїм малим підп-риємством, а останні 5 років взагалі перебував за кордоном, де згодом і отримав ПМП. Саме в ці роки відбулись значні кадрові скорочення, матеріальна база кафедри почала різко занепадати, сут-тєво знизився її науковий потенціал.

Різко в Академії змінилося в ті часи відношення до самої навчальної дисципліни "Фізика", кількість аудиторних годин із фізики суттєво скоротилось. Відтепер базової світоглядницької дис-ципліни "Фізика", яка покликана формувати логічне, модельне, аналітичне мислення немає ні в школах на випускних іспитах, ні в навчальних закладах при складанні вступних іспитів. У невеликому обсязі її викладають і в вузах, навіть на енергетичних факультетах.

У такому стані у вересні 2000 р. кафедру фізики очолив доктор фіз.-мат. наук, професор О.М Петченко. На кафедрі залишились працювати лише 2 професори (О.М.Петченко, В.Б.Рабухін), 4 доценти (А.С.Сисоєв, Ю.Д.Оксюк, Є.Б.Сидоренко, Т.Ю.Щьоткіна, 2 старших ви-кладачі(К.Ю.Аксьонова,Л.І.Демьяненко), а также 3 одиниці навчально- допоміжного персоналу: 1 лаборант (Д.М. Еськов). 1 старший лаборант (Н.І.Новікова ) і завідувач лабораторії (В.А.Хворост ).

У ситуації, що склалася на кафедрі, вживаються рішучі заходи з відродження її минулої слави. Основні зусилля кафедри тепер спрямовані на :

на постійне оновлення і глибоку модернізацію матеріально-технічної лабораторної бази, на роз-робку навчально-методичної літератури і удосконалення навчального процесу та зміцнення кад-рового потенціалу кафедри.

Застосовуючи оригінальні інженерні рішення та використовуючи новітні технології, на ка-федрі було розроблено і введено в дію оригінальне устаткування (близько 30 установок) в лабора-торіях "Механіка", "Молекулярна фізика", "Механіка-1". Планові реставраційні роботи прово-дяться і в інших лабораторіях фізичного практикуму.

Першорядною стає робота з кадрами, що спрямована на його омолоджування і підвищення професійної майстерності складу кафедри. Слід зауважити, якщо раніше (до 1970 р.) викладачами кафедри були переважно випускники педінституту, то зараз на кафедрі працюють викладачі - випускники ХНУ ім. В. Каразіна, фаховий рівень яких дозволяє вирішувати найскладніші сучасні наукові, науково-методичні проблеми та розробляти і впроваджувати в навчальний процес комп'ютерні технології.

Так, у 2001 р. на кафедрі почав працювати молодий асистент Назаренко Є.І., який у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію і в 2007 р. отримав диплом доцента. Крім цього кафедру по-повнили к. фіз.-мат. наук, доценти Яценко Н.М. (2002 р). і Безуглий А.В. (2004 р.). Вслід за ними прийшли працювати на кафедру асистенти Орел Є.С. (2004 р.) і Любченко М.В. (2006 р.), яка за-хистила кандидатську дисертацію у 2008 р. Асистент Орел Є.С. щойно направив до Вченої ради ФТІ низьких температур АН України свою кандидатську дисертацію для її захисту. Розши-рився і склад навчально-допоміжного персоналу до 5 осіб, серед яких Пивовар А.П.- завідувач фі-зичним практикумом, Ніколаєвська Я.Ю.- методист, завідувач лабораторії, а також Шаповалов Ю.О. – інженер кафедри, Антосюк В.М. – старший лаборант та Добробаба І.М. – лаборант кафед-ри.

Однією із пріоритетних задач кафедри є її якнайшвидше залучення до сучасних комп'ютерних технологій і інформаційних систем, впровадження яких має полегшити підготовку студентів із фізики як в рамках традиційної форми навчання, так і інших форм навчання, включа-ючи дистанційне.

Значні зусилля колективу кафедри спрямовані на постійне оновлення і розробку нав-чально-методичної літератури і удосконалення навчального процесу у зв'язку з переходом на принципи освіти за Болонською системою. За цей час повністю оновлено методичне забезпечення кафедри. Видано різноманітні методичні вказівки для виконання традиційних і віртуальних комп'ютерних лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. Також видані конспекти лекцій з фізики, радіоелектроніки, посібники з фізики для студентів-заочників, методичні вказівки для виконання практичних занять по всіх розділах фізики, робочі навчальні програми і т.п. На кафедрі впроваджена і успішно функціонує модульно – рейтингова система оцінки знань студентів, здійснено необхідну підготовку для переходу в 2006-2007 навчальному році на кредитно-модульну систему навчання.

Протягом 18 років в 1991 – 2003 рр. та 2007-2011 рр., згідно з наказом МОН України, Хар-ківська національна академія міського господарства призначалась базовим вищім навчальним за-кладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики. Кафедра фізики ХНАМГ успішно виконувала усі завдання, пов'язані з цими наказами. За підсумками роботи фізичних олімпіад викладачами кафедри зроблено п'ять доповідей на Всеукраїнських і міжнародних конфе-ренціях з методики викладання фізики. П'ять викладачів кафедри: старш. викл. Аксьонова К.Ю., доц. Безуглий А. В., доц. Назаренко Є. І., доц. Оксюк Ю. Д. та доц. Сидоренко Є. Б. – працювали членами журі другого етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики. Призерами Всеукраїнської студе-нтської Олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика". стали такі студенти академії: Терепенчук Дмитро (студент 2 курсу факультету ІЕМ ХНАМГ, ІІ місце у 2007 р.), Дуліна Катерина А. (сту-дентка факультету ІЕМ, ІІ місце у 2008 р.) та Демидов Руслан (студент факультету МБ, ІІ місце у 2008 р.), а також Щербак Євген (ст.. 1 курсу ф-ту ЕТ, III місце у 2011р.). Переможцями Всеукра-їнської студентської Олімпіади стали Щербінін Олег (студент факультету ЕОМ, I місце у 2009 р), а також Карпиков Ярослав (студент факультету ІЕМ, I місце у 2010 р.).

Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної науково – дослідної ро-боти за темою "Дослідження фізичних властивостей твердих тіл."

За результатами наукових досліджень у 2001 – 2010 рр. викладачами і аспірантами кафедри опубліковано 77 наукових статей, одержано 3 патенти, захищено 7 кандидатських дисертацій. На-укові праці викладачів опубліковані в таких відомих фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Фізика низьких температур», «Український фізичний журнал», «Functional materials», тощо.

Результати наукових досліджень знаходять відображення в виступах з доповідями на кон-ференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри приймали участь у наступних міжнародних конфе-ренціях: «Сучасні проблеми квантової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна ре-лаксація в твердих тілах». Всього за 2001 – 2010 рр. викладачами і аспірантами кафедри на конфе-ренціях різного рівня зроблено 69 доповідей.

На жаль в останні 5 років знову посилилося скорочення навчального навантаження. Через це кафедру уже полишили доценти кандидати фіз.-мат. наук Яценко Н.М., Любченко М.В. і Сидо-ренко Є.Б., аспіранти Лотник А., Коваленко Т, відмовилися від вступу до аспірандекілька переспективних випускників фізфака ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

 

Професорсько-викладацький склад

DSC 00691

Сьогодні (2011р.) на кафедрі фізики працюють лише 7 викладачів: проф. О.М Петченко, доценти (Сисоєв А.С, Безуглий А.В. Назаренко Є.І., Оксюк Ю.Д.), ст.викл. Аксьонова К.Ю. , асист.Орел Є.С. Очолює кафедру доктор фіз.-мат. наук. проф. О.М Петченко.

DSC 00531

Завідувач кафедри: Петченко Олександр Матвійович – доктор фізико-математичних наук, професор.

У 1967 році закінчив фізичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Ка-разіна. Дипломну роботу виконував на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом завідувача кафедри відомого вченого проф. Б.Я. Пінеса. Після закінчення університету, два роки працював науковим співробітником в інституті Біофізики АН СССР в лабораторіі всесвітньо відомого кри-сталофізика А.І. Китайгородського. В 1970 році знову повернувся до ХНУ ім. В.Н.Каразіна, в якості аспіранта.Там в січні 1976 р. успішно захистив кандидатську дисертацію під керівництвом видатного вченого, д. фіз.мат.наук, проф. В.І. Старцева.

У Харківській національній академії міського господарства почав працювати з 1976 р. спо-чатку асистентом і ст. викладачем кафедри (1976-1980 р.р.), а потім доцентом (1980-1993 р.р.) і професором (з 1993 р.). З вересня 2000 р. одержав призначення на посаду завідувача кафедри.

Протягом багатьох років плідно співпрацював з видатними фізиками світового рівня Уру-совськой А.О., Інденбомом В.Л., Альшицом В.І, (Москва, Інститут Кристалографії РАН ), Тяпуні-ной Н.О. (Москва, МГУ ім. М.Ломоносова ), вченими: Ленінградського ФТІ РАН ім. Іоффе, Харківського ФТІ низьких температур АН України ім.Б.І.Веркіна, Дон ФТІ АН України та інш.

Професійно займається науковою діяльністю академічного рівня понад 43 років. В 1992р. захистив докторську дисертації. Є науковим фахівцем світового рівня в області фізики твердого тіла та фізичної акустики.

Має видатні наукові здобутки в області фундаментальних досліджень квантових механізмів фонон-дислокаційних взаємодій; дисперсії швидкості пружних хвиль УВЧ - діапазону; резонанс-них і релаксаційних дислокаційних явищ; динамічного гальмування дислокацій елементарними збудженнями, зокрема фононами; процесів скидоутворення в кристалах, термоактиваційних явищ, радіаційних дефектів та ін. Є розробником цілого комплекса високопрецизійної вимірювальної техніки і новітніх фізичних експериментальних технологій для всебічного проведення акустичної спектроскопії кристалів і термоактиваційного аналіза рухливості дислокацій в макроскопічно пружній області деформацій.

Його роботи доповідались на різних школах, конференціях, симпозіумах і опубліковані у ба-гатьох фахових наукових журналах, збірниках, тощо. Зокрема:

1. Петченко А.М., Старцев В.И. Температурная зависимость коэффициента торможения дислока-ций в КСl при температурах 77-300 К.//Акуст. журнал, 1975.

2. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M.Kink-Band Formation in Csj Crystals. In Coll.Abstracts 12 Europen Crustallographic Meeting. Moscow, 1989.

3. Петченко А.М. Дисперсия скорости продольных ультразвуковых волн в NaСl. //ФТТ,1990.

4. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M. MozgovoiV.I. The Influence of Strain Rate on Stress Relaxation //Phys. Stat. Sol, 1991.

5. Петченко А.М Взаимодействие дислокаций с фононами в кристаллах LiF // Кристаллография, 1992.

6. Петченко А.М. Иссследование релаксационных процессов в кристаллах иодистого цезия в условиях сбросообразования //Известия Росийской Академии наук. Серия физическая, 1993.

7. Petchenko A.M. Disloсation damping with phonons in KCl krystals //Functional Materials, 2000.

8. Petchenko A.M., Petchenko G.A.Features of a resonance absorption of longitudial ultrasound in strained crystals KBr at temperature variations. // Functional Materials, 2007.

9. PetchenkoA.M , G.A.Petchenko. Effect of crystal pre-straining on phonon damping of dislocations. // Functional Materials, 2008.

10. Petchenko G.A., Petchenko A.M. The dislocation resonance absorption of ultrasound in KBr crystals at low temperatures. // Functional Materials, 2009.

11. Petchenko О.M., Petchenko G.A. Рhonon drag of dislocations in KCl Crystals with various disloca-tion structure states. Ukr. J. Phys. 2010.

За видатні наукові досягнення він отримав Certificate of Recognition від The Marquis Who's Who Publications Board, а його біографія, як видатного вченого розміщена в найпрестижніших міжна-родних каталогах:

1."Who's Who in the World", New Providence. U.S.A., 14 Edition, 1997, P.1132.

2 ."2000 Outstanding People of the 20 th Century", Cambridge, England, 1998, P.190.

3 ."Who's Who in the World", New Providence. U.S.A., 16 Edition, 1999, P.1260.

У 2005р. був нагороджений Дипломом переможця обласного конкурсу "Вища школа Харківщи-ни – кращі імена" в номінації "Викладач фундаментальних дисциплін".

За останні 5 років ним було опубліковано 35 наукових та 23 науково-методичних роботи.

DSC 00431

Сисоєв Анатолій Сергійович кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1969 р. закінчив радіофізичний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіофізика. Працює в академії з вересня 1974р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність-стаж 37 років викладання фізики. Має 28 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. Нау-кові інтереси - теоретична радіофізика. Наукові контакти –ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Основні публікації:

1. Сысоев А.С. Открытые резонаторы с дифракционными решетками // Радиотехника и электроника. 1972. Т.17.

2. Сысоев А.С. Квазиоптическая теория дифракционного излучения // Известия вузов. Радиофизи-ка. 1974. Т.17, Вип.10.

3. Сысоев А.С. Линейная теория генератора дифракционного излучения // Известия вузов. Радио-физика. 1977. Т.20, Вип. 7.

4. Сысоев А.С. Структура поля затухающих гармоник // Радиотехника и электроника. 1987.Т.32, Вип.7.

5. Сысоев А.С. Квазиоптический открытый резонатор с диэлектрическим слоем и решетками // Украинский физический журнал. 1989.Т.34, №10.

DSC 00461

Безуглий Анатолій Васильович кандидат фіз.- мат. наук, доцент. У 1964 р. закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика і електроніка. Працює в академії з вересня 2004 р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність- стаж 43 роки викладання фізики і радіо-електроніки. Тільки за період з 2006 по 2011р.р. має 17 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. Наукові інтереси – дифракція електромагнітних хвиль. Наукові контакти –ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Основні публікації:

1. Безуглий А.В. Дифракция Е- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970. Вип.13.

2. Безуглий А.В. Дифракция Н- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970г. Вип.13.

3. Безуглий А.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых цилин-дров со спиральной щелью // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1970. Т.XV, № 12.

4. Безуглий А.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках с периодическими щелями. // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1973. Т.XVI, №5.

5. Bezugliy A.V. On the scattering of electromagnetic waves by the infimt grating of the thin dielectric strips// The Fourth international Kharkov Symposium "Physics and Engineering of Millimeter and Sub-millimeter Waves". Kharkov. Ukraine. 2001. June 4-9.

DSC09068

Оксюк Юрій Данилович кандидат фіз. - мат. наук, доцент. У 1959 р. закінчив ХДУ ім. О.М.Горького за спеціальністю фізика. Працює в академії з 1971р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність-стаж 40 роки викладання фізики. Має 31 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. Наукові інтереси – фізика атомних зіткнень і фізичні основи екології. Наукові контакти – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ФТІ НАН України, Український науково – дослідний інститут екологічних проблем.

Основні публікації:

1. Оксюк Ю.Д. Диссоциация двухатомных молекул при быстрых столкновениях //ЖЭТФ. Т.48, № 2. С.3.

2. Оксюк Ю.Д. Некоторые вопросы теории возбуждения колебательных и вращательных состоя-ний двухатомных молекул // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физ. - мат. наук. Издательство ХГУ им. Горького. Харьков, 1967.

3. Оксюк Ю.Д. Влияние деаэрации воды затворения на выносливость дорожного бетона // Тезисы докладов 5-й республиканской конференции по свойствам дорожных бетонов. Харьков, 1989.

4. Оксюк Ю.Д. Організація та проведення Всеукраїнських олімпіад з фізики // Тези доповідей міжнародної конференції з проблем роботи з обдарованою молоддю. Київ, 2002.

DSC 00481

Назаренко Євгеній Іванович кандидат фіз. - мат. наук, доцент. У 1998 р. закінчив ХНУ ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю фізика твердого тіла. Працює в академії з 2001р. спочатку на посаді інженера, потім асистента і доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність-стаж 8 років викла-дання фізики. Захистив кандидатську дисертацію у 2003 р. і отримав диплом доцента у 2007 р. На-укові інтереси – нелінійні явища у фізиці твердого тіла, солітони. Наукові контакти – ФТІНТ НАН України, ННЦ ХФТІ Інститут теоретичної фізики ім. Я. М.Ахієзера. Має 24 наукових, науково-методичних та навчально-методичних робіт.

Основні публікації:

1. Нацик В.Д., Назаренко Е.И. Динамика краудиона в трехмерном неоднородно деформиро-ванном кристалле»//ФНТ.2000. Т.26,№3. С.283-293.

2. Нацик В.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Дробные и расщепленные краудионы в сложных кристаллических структурах »//ФНТ.2001.Т.27, №3. С.316-332.

3. Нацик В.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Краудионы в атомарных криокристаллах и ме-таллах с ТЦК и ДЦК решетками»//ФНТ. 2001. Т.27,№11. С.1295-1307.

4. Natsik V. D., NazarenkoY. I. Crowdion dynamics in a non-uniformly deformed three-dimensional cris-tal Abstracts of International Coference on Geometry, Integrability and Nonlinearity in Condensed Matter and Soft Condensed Matter Physics. – Bansko (Bulgaria). – 2001. – P. 26.

5. Natsik V. D., NazarenkoY. I. Crowdion dynamics in a non-uniformly deformed three-dimensional cris-tal European Phys. J. B– 2002 – V. 29 – P. 285-289.

6. Natsik V. D., NazarenkoY. I. The equation of motion of a crowdion in the three-dimensional cristal Abstracts book of international coference "Crystal Materials"2005". – Kharkiv. – 2005. - P. 223.

DSC 00511

Аксьонова Катерина Юріївна старший викладач кафедри фізики. У 1971 р. закінчила ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю фізика. Працює в академії з серпня 1971р. на посаді ст. викладача кафедри фізики. Педагогічна діяльність-стаж 40 років викладання фізики. Має 28 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. Наукові інтереси - фізика магнітних явищ. Наукові контакти – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра загальної фізики.

Основні публікації:

1. Аксёнова Е.Ю., Мамалуй Ю.А., Артикина Е.Л. О катионном распределении оловосодержащего магнетита// УФЖ. 1983. Т. 28, №5.

2. Аксёнова Е.Ю., Мамалуй Ю.А. Влияние вакансий на фазовый переход Вервел в магнетите // ФТТ. 1990. Т.32, № 9.

3. Аксёнова Е.Ю., Мамалуй Ю.А., Дрокин Е.А. Фотопроводимость в легированном оловом магне-тите // ФТТ. 1984. Т.26, №4.

4. Аксёнова Е.Ю., Горбач В.М., Попков Ю.А. Тепловое расширение и магнитострикция маг-нетита в области низких температур // Вісник ХНУ. Фізика. 2000. № 476 .Вип. 4. С. 79-83.

Орел Євгеній Станіславович У 1991 р. закінчив ХДУ ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю теоретич-на фізика. Працює в академії з 2003р. на посаді асистента кафедри фізики. Педагогічна діяльність -стаж 8 років викладання фізики. Має 23 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. Наукові інтереси – низькотемпературний магнетизм. Наукові контакти – ХНУ ім. В.Н. Ка-разіна, ФТІНТ НАН України.

Основні публікації:

1. Безносов А.Б., Орел Є. С. Тензор динамической магнитной восприимчивости хаотизированно-го f - d – магнетика // ФНТ. 2001. Т.27, №5. С.508 - 518.

2. Безносов А.Б., Орел Є. С. Спектр динамической магнитной восприимчивости хаотизированно-го f - d – магнетика со спин – решеточной связью. І. Сдвиг частот магнитного резонанса // ФНТ. 2004. Т.30, №9. С.958 – 968. №10 . С. 1053 – 1064.

3. Konstantinov V.A., Orel E. S., Revyakin V.P. // Low Temp Phys. 2003. № 9-10, V. 29. P. 759 - 762.

 

Дипломи, нагороди.

Колектив кафедрі приймає активну участь у різних наукових симпозіумах, конференціях, виставках, в організації і проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад з фізики. За таку діяльність почесними грамотами Міністерства Освіти України в 1999 р. були нагороджені доцен-ти Сидоренко Є.Б., Оксюк Ю.Д., і ст. викл. Аксьонова К.Ю.

За плідну роботу з обдарованою молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад кафедра фізики нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України.

За плідну раціоналізаторську і винахідницьку діяльність професор кафедри Рабухин В.Б. був удостоєний звання " Раціоналізатор і винахідник СРСР".

У 2005р. Проф. Петченко О.М. був нагороджений Дипломом переможця обласного кон-курсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" в номінації "Викладач фундаментальних дис-циплін".

У 2007 р. доц. Назаренко Є.І став призером II обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом: фізика та астрономія.

У 2008 р. асист. Любченко М.В. стала переможцем III обласного конукрсу конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом: фізика та астрономія.

Спогадита та сподівання проф. Петченко О.М.

Входження в прекрасний світ науки, облаштування в ньому і досягнення певних творчих успіхів мабуть були б неможливі, якщо б разом зі мною не були мої перші вчителі – фізики зі сві-товим ім'ям, професори Пінес Борис Якович і Старцєв Валеріан Іванович, а також видатні провід-ні фізики професори Китайгородський О.І., Альшиць В.І., Урусовська А.О., Інденбом В.Л. Саме завдячуючи розмові з Пінесом Б.Я., до якого я звернувся з проханням обговорити мою першу нау-кову роботу, написану ще студентом 3 курсу, я закохався в науку і відчув великий потяг до неї. Зважаючи на це, мені першому на кафедрі "Фізики твердого тіла" ХНУ ім. В.Каразіна було дору-чено займатися розробкою нової на той час наукової проблеми "Високотемпературна крихкість металів", а пізніше проф. В.І. Старцев залучив мене до вирішення надзвичайно актуальної і склад-ної фундаментальної задачі "Динамічне гальмування дислокацій фононами у кристалах". Працю-ючи натхненно майже цілодобово в лабораторії, мені вдалось підкорити деякі наукові вершини, за що я отримав подяку не тільки від своїх вчителів, але і здобув світове визнання з боку вчених сві-ту.

Вважаю, що загальне скорочення годин на вивчення фундаментальної дисципліни "Фізика", що систематично відбувається у загальноосвітніх школах та у вищих навчальних закладах, є шлях в нікуди. Це може привести до повної деградації учнів, а згодом й самих викладачів. Уже зараз стає проблематичним залучення випускників фізичних факультетів для викладацької діяльності на кафедри технічних ВУЗів, де фізика як предмет стає не затребуваною.

Впевнений, що для виправлення ситуаціїї було б доцільним при вступі до Вузів повернути-ся до старої схеми, коли іспити складали б окремо з фізики та математики. Або ж складати ком-плексний іспит, з фізико-математичної дисципліни, а не окремо з математики як це робиться протягом останніх 20 років. Відомо, що математична складова ніяк не може замінити природничу дисципліну - фізику. Погляньмо, на математику відводиться багато годин в школі, вона домінує на випускних і вступних іспитах, підготовчих курсах, у Вузі, а де ж результат. Зрозуміло, що будь-які спроби підготувати сучасного інженера без отримання ним фундаментальних фізичних знань (про фізичні явища, закони, різноманітні процеси та механізм, що їх контролюють), є марними, безглуздими і недалекоглядними. Не знаючи фізичної суті вряд чи можна засвоїти і загально-технічні дисципліни ("Теоретину і будівельну механіку", "Теоретичні основи електротехніки", "Основи електроніки", "Фізичні основи джерел світла" і т.п.), а також різноманітні навчальні курси, що викладаються на спеціальних кафедрах. Курс на зкорочення підготовки з фундаментальної дисципліни фізика вряд чи сприятиме підвищенню іміджу ВНЗ, його престижу та популярності.

DSC09153 DSC09120
Лабораторія Механіки
DSC09143 DSC09093
Лабораторія Молекулярної фізики
DSC09186 DSC09189
Лабораторія Електрики та магнетизму
DSC09180 DSC09172
Лабораторія Оптики
 
Infinity – International Fellowship IN trandisciplinar ITY supported by Erasmus Mundus programme

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Інші сайти Університету

Соціальні мережі:


365-180

INKUBATOR 180

Студенческое радио

1    2015 

2

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

До уваги користувачів Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 здійснений перехід на Office365.

Нова точка входу для поштових скриньок:mail.office365.com

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

DreamSpark

Хто на сайті

На даний момент 27 гостей на сайті
You are here  : Головна Факультети Транспортних систем та технологій Кафедра фізики

mon baner